Інститут кіно і телебачення

Творчий конкурс: «Актори»

Програма творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «майстерність актора кіно і телебачення», «звукорежисура», «майстерність оператора кіно і телебачення», «теле,-радіожурналістика», «фотомистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

 

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації

«Майстерність актора кіно і телебачення»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • прочитати напам’ять вірш (тривалість до 1 хв.);
 • прочитати напам’ять байку (до 1 хв.);
 • прочитати напам’ять невіршований монолог з драматичного твору (до 2 хв.);
 • прочитати напам’ять уривок з прозового твору (до 2 хв.);
 • надати стислу характеристику виконуваних творів розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;
 • виконати елементи з танцю (на вибір абітурієнта, без музичного супроводу – до 1 хв.);
 • виконати пісню (на вибір абітурієнта, без музичного супроводу – до 1 хв.);
 • виконати етюд-імпровізацію «на подію» на тему, надану комісією (до 1 хв.).

Програма, окрім пісні, виконується виключно українською мовою.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати музично-ритмічні та пластичні дані, індивідуальні та голосові особливості, дикцію, орфоепію, навички з технічного мовлення, спостережливість та сценічну увагу;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, художнє мислення та інтуїцію;
 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;
 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, продемонструвати уяву і фантазію;
 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), що дасть змогу визначити рівень загальної обізнаності майбутнього актора в галузі кіно-, телемистецтва.

Критерії оцінювання:

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

100 балів

25 балів

25 балів

25 балів

25 балів

Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень образно-драматичного мислення

Рівень розвитку музичного слуху, почуття ритму, вокальних даних, координованості, пластичності

Відсутність мовних вад. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, вміння застосовувати розмаїття засобів виразності при здійсненні виконавського над завдання. Наявність незалежного художнього смаку у виборі репертуару, наявність яскравого авторського бачення твору.

25

Демонстрація багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, здатність зацікавити, захопити глядача через високу міру емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам.

25

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Кіногенічність.

25

Бездоганні вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму. Демонстрація оригінальної виконавської інтерпретації вокальних творів, майстерного володіння голосом, артистизму, технічності та художності виконання. Демонстрація танцю на високому художньому й технічному рівні.

25

Відсутність мовних вад. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння  твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, креативність у виборі репертуару.

24

-

20

 

Високий ступінь емоційної виразності, висока міра емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

24

-

20

 

Гарні психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини. Акторський етюд логічний, має сюжет, точну і органічну сценічну дію, виразні пристосування і яскраві оцінки фактів. Гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Має віру в те, що робить на сцені. Кіногенічність.

24

-

20

 

Яскраві вокальні та слухові данні, розвинуте почуття ритму.Демонстрація якісної виконавської інтерпретації вокальних творів, майстерного володіння голосом, артистизму та художності виконання. Але присутність недоліків у техніці виконання. Демонстрація танцю на високому художньому й технічному рівні.

24

-

20

 

Відсутність мовних вад. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми і ідеї. Виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності. Стереотипний вибір репертуару.

19

-

15

 

Демонстрація розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Переконлива схвильованість вибраним літературним матеріалом. Вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

19

-

15

 

Гарні психофізичні природні данні, достовір-ність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, але дещо уповільнене сприйняття завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії Кіногенічність.

19

-

15

 

Добрі вокальні та слухові данні. Демонстрація якісної підготовки вокальних творів, але незначні текстові помилки та технічні вади виконанняДемонстрація танцю на достатньо художньому і технічному рівні, але незначні технічні ускладнення при виконанні танцю.

19

-

15

 

Наявність незначних мовних вад, що підлягають корекції, але дикція чітка. Репертуар підготовлений у повному обсязі. Розуміє зміст тексту, але допускає порушення логіки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує композицію твору. Демонстрація помилок у трактуванні. Стереотипний вибір репертуару.

14

-

10

 

Поверхневе розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання на невисокому емоційному рівні, не спроможність захопити, вразити глядача. Спроба реалізації словесної дії.

14

-

10

 

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний зажим, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою.

14

-

10

 

Достатньо розвинені вокальні та слухові данні,але наявність деяких недоліків у вокально-технічній підготовці абітурієнта, незначні текстові помилки, не зовсім чисте інтонування та технічні вади виконання. Виконання танцю на задовільному художньому і технічному рівні, але незначні технічні ускладнення при виконанні танцю, психологічна забутість.

14

-

10

 

Наявність незначних мовних вад, що підлягають корекції, але дикція чітка. Репертуар підготовлений не у повному обсязі. Розуміє зміст тексту, але допускає порушення логіки, помилки у тексті. Не вірно інтонує розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує композицію твору. Стереотипний вибір репертуару.

9

-

5

Відсутність розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання творів не виразне, не емоційне. Відсутність словесної дії, брак досвіду спілкування з глядачем.

9

-

5

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Слабка творча уява. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний зажим, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою. Неповне розкриття теми та ідеї сценічного етюду, його невиразність.

9

-

5

Посередні вокальні та слухові дані, наявність граматичних та стилістичних помилок у виконанні, суттєві вади у вокально-технічній підготовці, недбалість виконавської інтерпретації, недостатня координація голосового апарату та слабкий слуховий контроль. Виконання танцю задовільному технічному рівні.

9

-

5

Наявність мовних вад та дефектів мовного апарату, які не підлягають виправленню.

Репертуар не підготовлений. Демонстрація невпевненого знання тексту, не вміння запропонувати власне виконавське вирішення; відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом. Стереотипний вибір репертуару.

4

-

0

 

Демонстрація розгубленості під час виконання. Відсутність бажання захопити глядача, відсутність розуміння проблематики, бачення сюжету. Не вміє володіти засобами сценічної виразності. Наявність лише окремих творчих даних.

4

-

0

 

Відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається "м’язовий затиск".

4

-

0

 

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності наявність граматичних та стилістичних помилок у виконанні, суттєві вади у вокально-технічній підготовці, недбалість виконавської інтерпретації, відсутність координації голосового апарату та слухо-вого контроль. Виконання танцю на низькому худож-ньому і технічному рівні. Танець і пісня не підготовлені.

4

-

0

 

Рекомендована література:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 3. Брук П. Пустое пространство. Секретовнет / Брук П. – М., 2003.
 4. Горпенко В. Архітектоніка фільму : зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.
 5. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.
 6. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству проводнику / Гротовский Е. – М., 2003.
 7. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.
 8. Історія українського радянського кіно : в 3-х т. Т. 1-2. – К., 1986–
 9. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / В.И. Немирович-Данченко. – М., 1989.
 10. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.
 11. Эфрос А.В. [Избранные произведения: в 4 т.] / А.В. Эфрос. – 2-е изд. доп. – М.: Фонд «Русский театр»; Парнас, 1993. – Т. 1. Репетиция – любовь моя. – 318 с.
 12. Стрелер Д. Театр для людей: мыслизаписанные, высказанные и осуществленные : сборник : пер. с ит. / Д. Стрелер. – М. : Радуга, 1985. – 310 с.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov