Інститут кіно і телебачення

Творчий конкурс: «Звукорежисери»

Програма творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «майстерність актора кіно і телебачення», «звукорежисура», «майстерність оператора кіно і телебачення», «теле,-радіожурналістика», «фотомистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації «Звукорежисура»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • виконати самостійно підготовлений вокальний твір (тривалістю до 2-х хв.) під фонограму або a capрella;
 • виконати звуковий етюд на запропоновану комісією тему, використовуючи образне мислення та емоційно-чуттєве сприйняття дійсності;
 • визначити на слух інтервали, акорди, тризвуки (та їх обернення), септакорди та звукоряди ладів – 3 хв.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати наявність музично-ритмічних даних та знання елементарної музичної грамоти під час виконання відповідних завдань, визначених комісією;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних музичних творів та здатність створити звукову цілісність музичного твору, та розкрити засоби музичної виразності: мелодія, ритм, гармонія, фактура, динаміка тощо;
 • продемонструвати здатність до емоційного сприйняття музичного твору;
 • виявити здатність до творчого бачення звукової дійсності, продемонструвати музично-інтерпретаційні здібності;
 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, кіно-, телемистецтва, літератури, музичного мистецтва), а також знання: комп’ютерних звукових програм, фізики (розділи «Акустика» і «Електродинаміка») в обсязі, необхідному для засвоєння дисциплін професійного циклу, та загальних уявлень в галузі історії кіно-, телемистецтва.

Критерії оцінювання:

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

100 балів

25 балів

25 балів

25 балів

25 балів

Рівень розвитку інтонаційного, ладового та гармонічного музичного слуху, почуття ритму

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень образно-драматичного мислення

Рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні властивості

Демонстрація бездоганних музично-ритмічних даних: високий рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору); високий рівень ладо-гармонічного слуху (точне безпомилкове визначення кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційно бездоганне відтворення запропонованої мелодії голосом), високий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (координація слуху і голосу), чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми, високий рівень музичної пам’яті.

25

Демонстрація відчуття художньо-емоційного змісту музичного твору, відтворення стильових та жанрових особливостей, розуміння логіки розвитку музичного фразування та кадансів. Відчуття цілісності драматургії представленої програми через емоційне виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, емоційно-вольова складова подачі музичного матеріалу, артистизм. Художньо-образна різноманітність програми, яскрава виконавська індивідуальність.

25

Демонстрація режисерських здібностей, здатність до імпровізації, прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї слухового етюду, наявність чіткої ідейно-художньої концепції. Демонстрація уміння мислити образно, спостережливість, уміння знаходити яскраві деталі й використовувати їх.

25

Володіння поглибленими системними знаннями в галузі історії кінематографу, музики, глибокі знання класичної спадщини, основних положень фізики, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Високий рівень творчого, самостійного та критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

25

Демонстрація відмінних музично-ритмічних даних: високий рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору); достатньо високий рівень ладо-гармонічного слуху (безпомил-кове визначення кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, відтворення запропонованої мелодії голосом з незначними інтонаційними помилками), достатньо високий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (координація слуху і голосу), чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Високий рівень музичної пам’яті, але у відтворенні ритму або мелодії можливі незначні неточності.

24

-

20

 

Демонстрація відчуття художньо-емоційного змісту музичного твору, відчуття стильових та жанрових особливостей, розуміння логіки розвитку музичного фразування та кадансів. Відчуття цілісності драматургії представленої програми через емоційне виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, емоційно-вольова складова подачі музичного матеріалу, артистизм. Креативність у виборі програми, але відсутність індивідуальності при виконанні творів.

24

-

20

 

Демонстрація певних режисерських здібностей, здатність до імпровізації, певний прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї слухового етюду, наявність ідейно-художньої концепції. Проте процес мислення навантажений переважно стереотипними образами.

24

-

20

 

Володіння міцними знаннями в галузі історії кінематографу, музики, знання класичної спадщини, основних положень фізики, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

24

-

20

 

Демонстрація досить розвинутих музично-ритмічних даних: достатній рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору), достатній рівень ладо-гармонічного слуху (невпевненість при визначенні кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, відтворення запропонованої мелодії голосом з незначними інтонаційними помилками), достатній рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (координація слуху і голосу), чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Достатній рівень музичної пам’яті, але у відтворенні ритму або мелодії можливі незначні неточності.

19

-

15

 

Демонстрація розуміння художньо-емоційного змісту музичного твору та логіки розвитку музичного фразування, але не зовсім вірна передача стильових та жанрових особливостей. Присутність емоційного виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, але відсутність цілісності драматургії представленої програми. Спроба емоційно-вольового виконання, але певна затислість у подачі музичного матеріалу. Креативність у виборі програми, але відсутність індивідуальності при виконанні творів.

19

-

15

 

Демонстрація творчої фантазії та певної мистецької уяви. Віра у запропоновані обставини, схильність до імпровізації. Але не достатньо впевнене викладення звукового образу запропонованого матеріалу, мислення переважно стереотипне.

19

-

15

 

Володіння фаховими знаннями в галузі історії кінематографу, музики в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін, але невпевнені знання основних положень фізики. Достатній рівень самостійного та критичного мислення, вміння логічно та послідовно викладати матеріал. Переконлива мотивація вибору професії.

19

-

15

 

Демонстрація посередніх музично-ритмічних даних: достатній рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору), посередній рівень ладо-гармонічного слуху (абітурієнт допускає помилки при визначенні кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційні помилки при відтворенні запропонованої мелодії голосом), слабкий рівень розвитку довільних слухо-мотор-них уявлень (слабка координація слуху і голосу), не зовсім чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Посередній  рівень музичної пам’яті, у відтворенні ритму або мелодії допускає неточності після багаторазового повторення запропонованого матеріалу.

14

-

10

 

Демонстрація розуміння логіки розвитку музичного фразування, але не вміння втілити художньо-емоційний зміст музичного твору, не дотримання стильових та жанрових особливостей. Присутність емоційного виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, але відсутність цілісності драматургії представленої програми. Спроба емоційно-вольового виконання, але певна затислість у подачі музичного матеріалу. Стереотипний вибір програми, відсутність індивідуального бачення при виконанні творів.

14

-

10

 

Демонстрація уміння формулювати художню концепцію, але брак цілісного її здійснення. Наявність віри у запропоновані обставини, але не достатньо впевнене викладення звукового образу запропонованого матеріалу, мислення переважно стереотипне.

14

-

10

 

Володіння загальними знаннями в галузі історії кінематографу, музики, обмежені знання основних положень фізики. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

14

-

10

 

Демонстрація слабо розвинутих музично-ритмічних даних: рівень сформованості метро-ритмічних здібностей вимагає додаткової роботи (абітурієнт допускає помилки при відтворенні запропонованого ритму, в метро-ритмічній організації вокального твору), слабкий рівень ладо-гармонічного слуху (абітурієнт допускає помилки при визначенні кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційні помилки при відтворенні запропонованої мелодії голосом), слабкий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (слабка координація слуху і голосу), не зовсім чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Слабкий рівень музичної пам’яті, у відтворенні ритму або мелодії допускає неточності після багаторазового повторення запропонованого матеріалу.

9

-

5

Демонстрація поверхневого розуміння логіки розвитку музичної драматургії, не вміння втілити художньо-емоційний зміст музичного твору. Відсутність стильових та жанрових особливостей в драматургії твору. Присутність емоційного виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, але відсутність цілісності драматургії представленої програми. Виконання не емоційне, затислість у подачі музичного матеріалу. Стереотипний вибір програми, відсутність індивідуального бачення при виконанні творів.

9

-

5

Слабка творча уява, відсутність уміння формулювати художню концепцію, нерозвинуте відчуття мистецької умовності, не впевнене викладення звукового образу запропонованого матеріалу, мислення стереотипне.

9

-

5

Наявність певного, але дуже поверхового, загальнокультурного рівня, слабка і хаотична обізнаність у питаннях фізики та мистецтва; брак справжньої зацікавленості в особливостях сучасного кінотелевізійного процесу. Непереконлива мотивація вибору професії. Нечіткість у висловлюваннях власних думок.

9

-

5

Демонстрація низького рівня розвитку музично-ритмічних даних: слабко розвинуте почуття ритму (абітурієнт не може відтворити запропонований ритмічний малюнок, невірна метро-ритмічна організація вокального твору), слабкий рівень ладо-гармонічного слуху (абітурієнт допускає помилки при визначенні кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційні помилки при відтворенні запропонованої мелодії голосом), слабкий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (слабка координація слуху і голосу), не зовсім чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Слабкий рівень музичної пам’яті, у відтворенні ритму або мелодії допускає неточності після багаторазового повторення запропонованого матеріалу.

4

-

0

 

Демонстрація не розуміння логіки розвитку музичної драматургії, не вміння втілити художньо-емоційний зміст музичного твору. Повна відсутність емоційного виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, відсутність цілісності драматургії представленої програми. Виконання не емоційне, затислість у подачі музичного матеріалу. Стереотипний вибір програми, відсутність індивідуального бачення при виконанні творів.

4

-

0

 

Творча безпорадність при виконанні запропонованого завдання. Відсутність навичок образного мислення, брак композиційного чуття.

4

-

0

 

Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях культури і мистецтва, повне не знання базових положень фізики, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

4

-

0

 

 

Рекомендована література:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 3. Бьюик Питер. Живой звук. Шоу-Мастер / Бьюик Питер, 1998.
 4. Загуменнов. Запись и редактирование звука. – М. : "НТ Пресс", 2005.
 5. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі / І.Б. Зубавіна. – К., 2008.
 6. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників / М. Іллєнко. – Вінниця, 2006.
 7. Нариси з історії кіномистецтва України. – К.: Інтертехнологія, 2006.
 8. Митта А. Кино : между адом и раем / Митта А. – М., 2000.
 9. Ньюэлл Филип. Звукозапись акустика помещений / Ф. Ньюэлл. – М., 2004.
 10. Овсински Боб. Настольная книга звукорежиссера / Б. Овсински. – М., 2007.
 11. Рязанцев Л.В. Звукорежисура: навч. посіб. / Л.В. Рязанцев. – К., 2011.
 12. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство / А.В. Севашко. – М.: Альтекс-А, 2004.
 13. Уайт Пол. Творческая звукозапись / Уайт Пол. – СПб., 2001.
 14. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.
 15. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Г. Шкляревський. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2014.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov