Інститут кіно і телебачення

Творчий конкурс: «Диктори»

Програма творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «майстерність актора кіно і телебачення», «звукорежисура», «майстерність оператора кіно і телебачення», «теле,-радіожурналістика», «фотомистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації «Теле,-радіожурналістика»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • прочитати на камеру 3-4 скоромовки;
 • прочитати напам’ять на камеру байку (тривалість до 1 хв.);
 • прочитати напам’ять на камеру вірш (до 1 хв.);
 • прочитати напам’ять на камеру невіршований монолог або уривок з прозового твору (до 2 хв.);
 • надати стислу характеристику виконуваних творів, дати характеристику засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;
 • прочитати на камеру з листа інформаційний текст, запропонований екзаменаційною комісією.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати спостережливість і сценічну увагу, індивідуальні особливості голосу, дикцію, знання з орфоепічних правил вимови та навички з техніки мовлення;
 • розкрити художньо-образний зміст виконуваних творів і проявити художнє мислення та інтуїцію;
 • продемонструвати здібності до сценічного перевтілення, сприйняття твору та емоційне співпереживання з його героями;
 • проявити уяву, фантазію і здатність до імпровізації;
 • продемонструвати ерудованість у галузі літератури, культури, мистецтва, з метою визначення рівня загальної обізнаності майбутнього телевізійника.

 

Критерії оцінювання:

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

100 балів

25 балів

25 балів

25 балів

25 балів

Технічна вправність мовного апарату

Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і передати під час виконання авторський задум твору

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень теоретичних фахових знань з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного телевізійного процесу

Відсутність мовних вад, чітка дикція, володіння українською мовою, дотримання орфоепічних  і лексико-граматичних норм усного мовлення. Демонстрація умінь оперувати силою голосу в залежності від умов комунікації, використання широкого голосового діапазону. Чистота звучання, відсутність неприємних призвуків (хрипота, осиплість тощо). Вміння змінювати темпоритм декламування, варіювати словами та фразами залежно від змісту твору.

Демонстрація експресивно-емоційної забарвленості голосу, що виявляє відношення до твору і полегшує його сприйняття. Вільна невимушена робота органів мовленнєвого апарату.

25

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, демонстрація власного розуміння змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, вміння застосовувати розмаїття засобів виразності при здійсненні виконавського над завдання. Наявність незалежного художнього смаку у виборі репертуару, наявність яскравого авторського бачення твору. Під час читання тексту абітурієнт демонструє здібності поводитися природно й розкуто, максимально інформувати сказаним, встановлювати зоровий контакт з умовним глядачем.

25

Демонстрація багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, здатність зацікавити, захопити глядача через високу міру емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам.

25

Володіння поглибленими системними знаннями в галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу, високий рівень творчого, самостійного і критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, надати оцінку факту, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської і мистецької позицій.

25

Відсутність мовних вад, чітка дикція, вільне володіння українською мовою, дотримання орфоепічних і лексико-граматичних норм усного мовлення. Демонстрація застосування сили голосу в залежності від умов комунікації, використання широкого голосового діапазону. Чистота звучання, відсутність неприємних  призвуків (хрипота, сиплість тощо). Але не зовсім правильний вибір темпоритму читання, наявність затисків у роботі певних органів мовленнєвого апарату.

24

-

20

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, демонстрація власного розуміння змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, креативність у виборі репертуару. Під час читання абітурієнт демонструє здібності до самостійного донесення інформаційного змісту тексту, встановлює зоровий контакт з умовним глядачем, але поводиться не зовсім розкуто.

24

-

20

 

Високий ступінь емоційної виразності, висока міра емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

24

-

20

 

Володіння міцними знаннями в галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно і послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

24

-

20

 

Відсутність мовних вад, достатньо чітка дикція. Утім, окремі порушення орфоепічних і лексико-граматичних норм усного мовлення. Демонстрація спроби застосування сили голосу в залежності від умов комунікації, використання звичайного голосового діапазону. Чистота звучання, відсутність неприємних призвуків (хрипота, сиплість тощо). Але не зовсім правильний вибір темпоритму читання, наявність затисків у роботі певних органів мовленнєвого апарату.

19

-

15

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових і віршованих творів, розуміння контексту твору, але не досить впевнене визначення його теми і ідеї. Демонстрація власного розуміння змісту творів за допомогою засобів художньої виразності. Стереотипний вибір репертуару. Утім, недостатній зоровий контакт з умовним глядачем, невпевнена поведінка заважають повноцінному, цілісно-переконливому донесенню абітурієнтом змісту творів та тексту.

19

-

15

 

Демонстрація розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Переконлива схвильованість вибраним літературним матеріалом. Вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

19

-

15

 

Володіння фаховими знаннями у галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін. Достатній рівень самостійного і критичного мислення, вміння логічно та послідовно викладати матеріал. Переконлива мотивація вибору професії.

19

-

15

 

Наявність незначних мовних вад, що підлягають корекції. Демонстрація володіння українською мовою, втім недостатньо розвинуті вміння та навички володіння орфоепічними і лексико-граматичними нормами усного мовлення, абітурієнт припускає мовні помилки. Демонстрація спроби застосування сили голосу в залежності від умов комунікації, але абітурієнт не використовує усі можливості голосового діапазону. Не зовсім чисте звучання голосу, присутність неприємних призвуків. Вибір темпоритму читання носить спонтанний неусвідомлений характер. Наявність затисків у роботі органів мовленнєвого апарату.

14

-

10

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Розуміння змісту, але головна думка тексту усвідомлюється не в повній мірі, внаслідок чого інформація під час читання доноситься абітурієнтом з порушенням логіки. Не зовсім правильно інтонуються розділові знаки і паузи, не чітко вибудувана композиція твору. Невміння встановлювати зоровий контакт з умовним глядачем, закута і невпевнена поведінка заважають абітурієнтові цілісно доносити зміст творів та тексту.

 

 

Поверхневе розуміння концептуального спрямування твору, емоційної  логіки та композиційної побудови. Виконання на невисокому емоційному рівні, неспроможність  захопити, вразити глядача. Спроба реалізації словесної дії.

14

-

10

 

Володіння загальними знаннями у галузі суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

14

-

10

 

Наявність незначних мовних вад, що підлягають корекції. Демонстрація володіння українською мовою, втім багато орфоепічних і лексико-граматичних помилок. Абітурієнт не застосовує силу голосу, не використовує можливості голосового діапазону. Не зовсім чисте звучання голосу, наявність неприємних призвуків. Вибір темпоритму читання носить спонтанний неусвідомлений характер. Наявність затисків у роботі органів мовленнєвого апарату.

9

-

5

Репертуар підготовлений не у повному обсязі. Розуміння змісту тексту, але допускаються порушення логіки, текстові граматичні помилки. Абітурієнт не правильно інтонує розділові знаки і паузи, не чітко вибудовує композицію твору. Невміння встановлювати зоровий контакт з умовним глядачем, закута і невпевнена поведінка заважають цілісно донести зміст творів та тексту.

9

-

5

Відсутність розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання творів не виразне, не емоційне. Відсутність словесної дії, брак досвіду спілкування з глядачем.

9

-

5

Наявність певного, але дуже поверхового, загальнокультурного рівня, слабка і хаотична обізнаність у питаннях суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва; брак справжньої зацікавленості в особливостях сучасного кінотелевізійного процесу. Непереконлива мотивація вибору професії. Нечіткість у висловлюваннях власних думок.

9

-

5

Наявність мовних вад та дефектів мовленнєвого апарату, які не підлягають виправленню. Посередні

знання у володінні українською мовою. У читанні творів та тексту присутні постійні порушення орфоепічних і лексико-граматичних норм усного мовлення, внаслідок чого абітурієнт доносить інформаційний зміст тексту лише частково.

4

-

0

 

Репертуар непідготовлений. Невпевнене знання тексту, не вміння запропонувати власне виконавське бачення; відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом. Абітурієнт не усвідомлює головну ідею тексту, не намагається встановити зоровий контакт з умовним глядачем, поводиться закуто і нервово.

4

-

0

 

Демонстрація розгубленості під час виконання. Відсутність бажання захопити глядача, відсутність розуміння проблематики, бачення сюжету. Абітурієнт не володіє засобами сценічної виразності. Наявність лише поодиноких творчих задатків.

4

-

0

 

Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до медіа і сучасних телевізійних процесів. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювання думок.

4

-

0

 

 

Рекомендована література:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 3. Брус Льюис. Диктор телевидения / Л. Брус. – М.: Искусство, 1973 – 200 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/697176/
 4. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.
 5. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.
 6. Захаров В.В. Жанры радио- и тележурналистики: метод. указания / В.Захаров. – Тамбов, – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/477912/
 7. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Здоровега. – Л., 2008. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1026980/
 8. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: професійний порадник: пер. з англ. – К., 2005. – Режим доступу: http://www.ex.ua/9275930
 9. Карась М.А. Журналістський фах. – К., 2009. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/398841/
 10. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно: пер. с англ / Ларри Кинг. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – Режим доступа: http://www.e-reading.ws/book.php?book=27180
 11. Міхаель Галлер. Репортаж: навч. посібник / пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник; за заг. ред. В.Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси, – 348 с.
 12. Митта А. Кино : между адом и раем / Митта А. – М., 2000.
 13. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.
 14. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.
 15. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Шкляревський Г. – К. : видавець Карпенко В.М., 2014.

Інформаційні ресурси:

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov