Інститут кіно і телебачення

Творчий конкурс: «Режисери»

Програма творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «майстерність актора кіно і телебачення», «звукорежисура», «майстерність оператора кіно і телебачення», «теле,-радіожурналістика», «фотомистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації  «Режисура кіно і телебачення»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • прочитати напам’ять самостійно підготовлені літературні твори: вірш, уривок з прозового твору або невіршований монолог, гумористичний твір (байка, гумореска тощо). Тривалість виконання кожного твору – не більше 2-х хв. Надати стислу характеристику виконуваних творів розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;
 • виконати сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах. Етюд-вправа на запропоновану комісією тему готується абітурієнтом під час творчого випробування не більше 1-ї хв., без використання мови, костюму та музичного супроводу.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, художнє мислення та інтуїцію;
 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;
 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, продемонструвати уяву і фантазію;
 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), широту світогляду, рівень образного та логічного мислення, ґрунтовну обізнаність в сфері історії та теорії мистецтв, зокрема кіно-, телемистецтва.

Критерії оцінювання:

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

100 балів

25 балів

25 балів

25 балів

25 балів

Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень образно-драматичного мислення

Рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні властивості

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, вміння застосовувати розмаїття засобів виразності при здійсненні виконавського над завдання. Наявність незалежного художнього смаку у виборі репертуару, наявність яскравого авторського бачення твору.

25

 

Демонстрація багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, здатність зацікавити, захопити глядача через високу міру емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам.

25

Демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації, прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї сценічного етюду, наявність чіткої ідейно-художньої концепції. Демонстрація уміння мислити образно, вибудувати дію у конкретному часі й просторі. Спостережливість, уміння знаходити яскраві деталі й використовувати їх.

25

Володіння поглибленими системними знаннями в галузі історії кінематографу, глибокі знання класичної спадщини, літератури, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Високий рівень творчого, самостійного та критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

25

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови розуміння підтексту, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, креативність у виборі репертуару.

24

-

20

 

Високий ступінь емоційної виразності, висока міра емоційної схвильованості, вміння передати характерність, жанр і стиль автора, вміння передати кульмінаційний момент та надати мовну характеристику персонажам. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем.

24

-

20

 

Демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації, прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї сценічного етюду, наявність ідейно-художньої концепції. Проте не достатньо впевнене користування безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

24

-

20

 

Володіння міцними знаннями в галузі історії кінематографу, знання класичної спадщини, літератури, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

24

-

20

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми і ідеї. Виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності. Стереотипний вибір репертуару.

19

-

15

 

Демонстрація розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Переконлива схвильованість вибраним літературним матеріалом. Вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізація словесної дії, але брак досвіду спілкування з глядачем

19

-

15

 

Демонстрація творчої фантазії та мистецької уяви. Достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, схильність до імпровізації. Але не достатньо впевнене користування безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

19

-

15

 

Володіння фаховими знаннями в галузі історії кінематографу, літератури в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін. Достатній рівень самостійного та критичного мислення, вміння логічно та послідовно викладати матеріал. Переконлива мотивація вибору професії.

19

-

15

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. Розуміє зміст тексту, але допускає порушення логіки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує композицію твору.

14

-

10

 

Поверхневе розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання на невисокому емоційному рівні, не спроможність захопити, вразити глядача. Спроба реалізації словесної дії.

14

-

10

 

Демонстрація уміння формулювати художню концепцію, але брак цілісного її здійснення. При виконанні етюду має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє органічною правдою.

14

-

10

 

Володіння загальними знаннями в галузі історії кінематографу, літератури. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

14

-

10

 

Репертуар підготовлений не у повному обсязі. Розуміє зміст тексту, але допускає порушення логіки, помилки у тексті. Не вірно інтонує розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує композицію твору.

9

-

5

Відсутність розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Виконання творів не виразне, не емоційне. Відсутність словесної дії, брак досвіду спілкування з глядачем.

9

-

5

Слабка творча уява, відсутність уміння розбудувати дію на майданчику, нерозвинуте відчуття мистецької умовності, невміння володіти елементами сценічної дії.

9

-

5

Наявність певного, але дуже поверхового, загально-культурного рівня, слабка і хаотична обізнаність у питаннях літератури та мистецтва; брак справжньої зацікавленості в особливостях сучасного кінотелевізійного процесу. Непереконлива мотивація вибору професії. Нечіткість у висловлюваннях власних думок.

9

-

5

Репертуар не підготовлений. Демонстрація невпевненого знання тексту, не вміння запропонувати власне виконавське вирішення; відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом.

4

-

0

 

Демонстрація розгубленості під час виконання. Відсутність бажання захопити глядача, відсутність розуміння проблематики, бачення сюжету. Не вміє володіти засобами сценічної виразності. Наявність лише окремих творчих даних.

4

-

0

 

Творча безпорадність при виконанні запропонованого завдання. Відсутність навичок пластичного мислення, брак композиційного чуття.

4

-

0

 

Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях літератури і мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

4

-

0

 

Рекомендована література:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 3. Горпенко В. Архітектоніка фільму: зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.
 4. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.
 5. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.
 6. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі / І.Б. Зубавіна. – К., 2008.
 7. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників / М. Іллєнко. – Вінниця, 2006.
 8. Ілляшенко В.В. Книга режисури / В.В. Ілляшенко. – К.: «ВІК»,
 9. Митта А. Кино : между адом и раем / А. Митта. – М., 2000.
 10. Нариси з історії кіномистецтва України. – К. : Інтертехнологія, 2006.
 11. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.
 12. Ширман Р. Алхимия режиссуры / Р. Ширман. – К., 2004.
 13. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.
 14. Ширман Р. Умное телевидение. Мастер-класс / Р. Ширман. – К., 2011.
 15. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Г. Шкляревський. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2014.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov